๕ W ๑ H

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การเขียนสื่อความโดยใช้เทคนิค 5 W 1H

                                   โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ)

 5 W 1H  คืออะไร

        1. Who ใคร (ในเรื่องนั้นมีใครบ้าง)

        2. What ทำอะไร (แต่ละคนทำอะไรบ้าง)

        3. Where ที่ไหน (เหตุการณ์หรือสิ่งที่ทำนั้นอยู่ที่ไหน)

        4. When เมื่อไหร่ (เหตุการณ์หรือสิ่งที่ทำนั้นทำเมื่อวัน เดือน ปี ใด)

        5.  Why   ทำไม (เหตุใดจึงได้ทำสิ่งนั้น หรือเกิดเหตุการณ์นั้นๆ)

       

 How  อย่างไร (เหตุการณ์หรือสิ่งที่ทำนั้นทำเป็นอย่างไรบ้าง)

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การเขียนสื่อความ ให้ประสบผลสำเร็จต้องดำเนินการให้เป็นระบบเริ่มตั้งแต่นักรเยนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงนักเรียน     ชั้นสูงสุดในโรงเรียน โดยปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่ใช้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 คือ กิจกรรม “น้องน้อยเขียนข่าว” โดยจัดกิจกรรมดังนี้

  1. ครูหาภาพ “บุคคลในข่าว” ควรเป็นภาพที่ใกล้ตัวนักเรียน หรือนักเรียนรู้จักบุคคลในภาพเป็นอย่างดี

  2. สนทนาซักถามข้อคำถามที่กำหนดให้ ตาม  5 W 1H   จนนักเรียนเข้าใจถูกต้อง

  3. นักเรียนออกสัมภาษณ์บุคคลในข่าว แล้วตอบคำถาม 5 w  คือ 5 ข้อคำถาม ส่วนคำถามที่ 6 คือ H   (กรณีเด็กเขียนหนังสือไม่เก่ง ไม่คล่อง   ให้บุคคล ในภาพบอก) ให้นักเรียนกลับมาเล่าข่าวและเรียบเรียงถ้อยคำกับครูผู้สอน

  4. จากนั้นให้นักเรียนอ่านข่าวให้ครูฟัง กรณีนักเรียนอ่านคำยากไม่ได้ ครูสอนอ่าน แล้วบันทึกผลการเขียน การอ่านออกเสียงตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น

  5. ก่อนทำกิจกรรมใหม่ ให้นักเรียนนำข่าวของตนเองขึ้นมาอ่านก่อนทุกครั้ง เพื่อทบทวนข่าวและคำยาก ปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำนักเรียนจะเขียนและอ่านหนังสือได้อย่างคล่องแคล่ว

  1. ดีมากเลย ขอแชร์นะคะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: